آزمایشگاه تشخیص طبی آبان

 شهر : مشهد

 آدرس :مشهد - خیابان احمدآباد - پرستار 3 - ساختمان پزشکان البرز -نیاز به ارتباط با این آزمایشگاه / رادیولوژی و درخواست نوبت دارید ؟عضویت در سامانه ورود به سامانه